Kết quả của Xanh Lên Bệnh Xuống

11/3/2017

Nguồn: https://www.facebook.com/tt.ageloc/media_set?set=a.10209021762609244.1073742071.1472741451&type=3

Viết bài: 25/2/2017. Cập nhật: 21/11/2018.