Thanh lọc cơ thể thế nào mới đúng – 4/9/2017

Thanh lọc cơ thể thế nào mới đúng với KHG Thuy-Trinh Nguyen. www.chodoimaixanh.com Tel: 860-471-6699 Mọi chi tiết có thể liên lạc Hằng Bùi ở số 651-343-4276 hoặc Quyen Tran ở số 860-869-3280.