Trắng vô người khỏe re (5)

0
597

Nguyên liệu

Hạt mắc ca (macadamia)

Thuy – Trinh Nguyen, 18/7/2019
Vidéo: https://www.facebook.com/tt.ageloc/videos/10215163770755609/