Nấm Dồn Bã Xanh & Bã Hạnh Nhân

Portabella Stuffed with Green Juice Pulp & Almond Pulp

Tác giả: Gwen Quyên Tran
Bài gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155842723271708&set=a.10155441478876708&type=3&theater