Tình yêu xanh Châu Âu – Tháng 9

Lịch đi Châu Âu tháng 9 của TT, các tình yêu xanh chuẩn bị nhen…

UK: Sep 9-13
Prague: Sep 13-17
Budapest: Sep 17-19
Oslo: Sep 19-21
Paris: Sep 21-25
Copenhagen, Alborg: Sep 25-30
Sep 30: Copenhagen to Chicago

London, liên lạc TNV Vy Hoang Gia, Happy Doan và & Thinh Xuan Trinh

Prague, liên lạc TNV Le Hụe, Hong Minh Pham

Budapest, liên lạc TYX chị Thu Hien Nguyen

Oslo, liên lạc TNV Linh Doan

Paris, liên lạc TNV Nhu Suong, Phuong Tran, Minh Hai

Copenhagen, Alborg: liên lạc tình yêu xanh Mua Xuan Cua Ba, Nam Do